О библиотеке
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
АО "КазМУНО"
8:30 - 17:30
+7 (727) 339-87-87 (вн.1020) call centre +7(727) 339-74-31

АО "КазМУНО"

О библиотеке

АО Қазақ Медициналық Үздіксіз Білім Беру  Университеті Кітапханасы

ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Кітапхана  пайдалануға оқытушылар, студенттер, резиденттер, магистранттар, басқа да қызметкерлер құқылы.

Кітапхана оқырмандары  қорда бар әдебиеттерді, газет, журналдарды және басқа құжаттарды оқырмандарға уақытша пайдалануды ұйымдастырады.

Кітапханада қызмет көрсетудің барлық түрлері ақысыз.

Әдебиеттерді үйге беру абонемент арқылы жүзеге асады. Жалғыз  дана немесе соңғы әдебиет үйге берілмейді. Оқу залындағы әдебиеттерді залдан алып шығуға қатаң тиым салынады.

Оқырмандардың кітапханаға тіркелуі  оқырманның университетке тиістілігін растайтын құжатты көрсетіп, бір фотосурет тапсырғанда жүргізіледі. Біртұтас оқырман билеті беріліп және оқырман формуляры толтырылады.

Оқырман билеті университеттің барлық абонементтері мен оқу залдарын пайдалануға құқық береді. Оқырман билетінің пайдалану мерзімі университетті бітіргенге дейін жарамды. Оқырмандарды  кітапханада тіркегенде пайдалану ережелерімен таныстырады. Олар осы ережелерді орындайтынын растап оқырман формулярына өз қолын қояды.

АБОНЕМЕНТТІ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ.

Абонементте әдебиеттер төмендегі мерзімге беріледі:

 • оқулықтар  сәйкес пәннің оқытылу мерзіміне  байланысты міндетті түрде қайта тіркеу бойынша бекітілген мерзімге дейін  беріледі;
 • ғылыми және арнаулы әдебиеттер 2-3 данадан 15 күннен артық емес міндетті түрде қайта тіркеу бойынша бекітілген мерзімге дейін  беріледі;
 • көркем әдебиеттер 1-2 данадан 15 күннен артық емес аспайтын міндетті түрде қайта тіркеу бойынша бекітілген мерзімге дейін  беріледі;

Кейбір басылымның қолдану мерзімі сол басылымға басқа оқырмандардан сұраныс жоқ болса, ұзартылуы немесе басылым бір ғана дана болып көп сұранысқа ие болса, қысқартылуы мүмкін.

Әдебиеттерді белгіленген мерзімнен артық пайдаланған оқырмандардан айып жазасы ретінде кітап қабылданады. Жоғалған кітаптардың орнын оқырман дәл өзі жоғалтқан кітаптармен немесе мазмұны жағынан ұқсас кітаптармен, болмаса кітапханаға қажет кітаптарды әкеліп өткізумен толтыруы тиіс.   

Студенттер әр жылдың 31 шілдесіне дейін алған әдебиеттерін тапсырып, қайта тіркелуден өтуі тиіс. 

   ОҚУ ЗАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Оқырман залында әдебиетке тапсырыс беру үшін, оқырман өз оқырман билетін ұсынады, керекті әдебиетті алған соң әдебиет формулярына  қолын қояды. Кітап формуляры әдебиеттің берілу мерзімін, сонымен қатар кітапханашының әдебиетті және тағы басқа басылымдарды қабылдап алуын растайтын құжат болып есептеледі.

Оқырман залына берілетін басылымдар, әдебиеттер санына шек қойылмайды. Белгілі бір әдебиетке бір уақытта сұраныс көбейсе ғана, саны шектелуі мүмкін.

Кітап сақтау қорынан оқырман залына берілген әдебиеттер белгілі бір мерзімге дейін сақталуы мүмкін. Энциклопедиялар, сөздіктер, диссертациялар, мерзімді басылымдар,сирек кездесетін әдебиеттер тек оқу залына ғана беріледі.

Кітап қорынан оқырман залына диссертациялар университет ректорының ғылыми жұмыстар жөніндегі проректорының жазбаша рұқсатымен ғана беріледі.

Оқу залынан әдебиеттерді алып шығуға болмайды. Ережені бұзған оқырмандар кітапхана әкімшілігі белгілейтін мерзімге дейін кітапхананы пайдалану құқығынан айырылады.

           

ОҚЫРМАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Оқырмандар :

 • кітапхана ұсынатын кітапхана-ақпараттық қызметінің барлық түрлерін ақысыз пайдалануға;

 • ақпараттар деректерінің көзін таңдау және іздеу барысында кеңес алуға;

 • электронды техникасы бар кітапханаларда электронды каталогтың  мәліметтерін және тағы басқа ақпараттық қызметтерді пайдалануға;

 • кітапхана абонементтерінде әдебиеттер, басқа да ақпараттарды уақытша алуға;

 • каталогтар мен картотекалар жүйесі арқылы  кітапхана орталық қорының құрылымы жайлы толық ақпарат алуға  құқылы.

Оқырмандардың міндеттері:

Әдебиеттерді алу үшін оқырман билетін ұсынып, өтініш қағазын толтырып және қолына берілген әр кітап үшін өз қолын қоюуы тиіс. Әр оқу жылының аяғында кітапхана белгілеген мерзімге дейін барлық алған әдебиеттерді  қайта тіркеуден өткізуге немесе тапсыруы керек.Оқырман билетін алдыңғы оқу жылына штамп бастыру арқылы тіркетуі тиіс.

Библиотека организована в 1964г. На сегодняшний день общий фонд библиотеки состовляет около 61700 тыс. экз. В состав фонда входит специальная медицинская литература, авторефераты, медицинские периодические журналы.

Фонд пополняется путем комплектования с соблюдением основных принципов формирования библиотеки.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ

1. Запись сотрудников КазМУНО в библиотеку производится по удостоверениям личности.

2. Запись слушателей в библиотеку производится удостоверениям и «пропускам слушателя».

3. Запись бакалавров,магистрантов и резидентов в библиотеку производится при наличии удостоверении.

4. Книги в абонемент выдаются сроком на 10 дней, по истечении чего книгу следует вернуть или продлить срок пользования.

5. В момент получения изданий читатель просматривает их на предмет наличия дефектов.

6. В подтверждение получения литературы читатель расписывается в книжном формуляре или читательском билете.

7. При приеме изданий библиотекарь просматривает издания в присутствии читателя, расписывается в получении.

8. Медицинские журналы выдаются только в читальный зал.

9. Книги, выданные для пользования в читальный зал, должны быть возвращены к 19:00 вечера того же дня.

10. На период нерабочего для библиотеки времени, книги и журналы выдаются из подсобных фондов читальных залов, за исключением обязательного ("О") экземпляра, газет, энциклопедий и справочных изданий. Количество одновременно выданной читателю литературы не должно превышать двух экземпляров.

11. Читатель обязан обращаться с книгами бережно: не загибать и не вырывать страницы, не подчеркивать, не пачкать.

12. В случае утраты или порчи изданий читатель обязан заменить их таким же изданиями или копиями, или изданиями, признанными библиотекой равноценными.

13. Читатели, не придерживающиеся вышеуказанных правил, исключаются из библиотеки.

14. На основании настоящих Правил пользователям выдается единый читательский билет, оформляется читательский формуляр.

15. Читательский билет является единственным документом, дающим право бесплатно пользоваться библиотекой. В случае утраты читательского билета пользователь вправе получить дубликат в соответствии с Положением.

16. Выдача литературы осуществляется ежедневно, кроме воскресенья: 8.30 до 19.00; в субботу с 8.30 до 12.00.

Режим работы:

 • Пон-Пят: 8.30 – 19.00

 • Суб.: 8.30-12.00

 • Воскр.: Выходной

Сотрудники Библиотеки:

Заведующая библиотекой – Жусипбекова Сулушаш Кыдырбаевна

тел. 8(727)3032334; 

Agiuv_library@mail.ru

Библиотекарь – Куспанова Жумазия

About the Library 

The library was organized in 1964. To date, the total library fund is about 61893 thousand copies. The fund includes special medical literature, abstracts, medical periodicals.

The fund is replenished by staffing in compliance with the basic principles of the formation of the library.

GENERAL RULES FOR USING A LIBRARY:

1. Record of KazMUNO employees in the library is made by identity card.

2. Writing listeners to the library is made to the IDs and "listener passes".

3. Recording of bachelors, undergraduates and residents to the library is made with a certificate.

4. Books in the subscription are issued for a period of 10 days, after which the book should be returned or extended for use.

5. At the time of receipt of publications, the reader views them for defects.

6. In acknowledgment of receipt of literature, the reader signs in a book form or a library card.

7. When accepting publications, the librarian looks at the publications in the presence of the reader, signs the receipt.

8. Medical journals are issued only in the reading room.

9. Books issued for use in the reading room must be returned by 19:00 pm on the same day.

10. For the period of non-working time for the library, books and magazines are issued from the subsidiary funds of reading rooms, with the exception of the compulsory ("O") copy, newspapers, encyclopedias and reference publications. The number of simultaneously issued to the reader literature should not exceed two copies.

11. The reader is obliged to handle books with care: do not bend or tear pages, do not emphasize, do not smudge.

12. In case of loss or damage of publications, the reader is obliged to replace them with the same publications or copies, or editions recognized by the library as equivalent.

13. Readers who do not adhere to the above rules are excluded from the library.

14. On the basis of these Rules, users are issued a single library card, a reader's card is issued.

15. The library card is the only document giving the right to use the library free of charge. In case of loss of a library card, the user is entitled to receive a duplicate in accordance with the Regulations.

Working hours:

Mon-Fri: 8.30 - 19.00

Sat 8.30-12.00

Sunday: day off

Library staff

Head of Library – Zhusipbekova Sulushash Kydyrbaevna

tel. 8 (727) 3032334;

Agiuv_library@mail.ru

Librarian – Kuspanova Zhumaziya

 

Library of the Kazakh Medical University of Continuing Education GENERAL USE TERMS Teachers, students, residents, undergraduates and other employees have the right to use the library. Library readers organize temporary use of literature, newspapers, magazines and other documents available to readers. All types of library services are free.


TERMS OF USE OF ACCOUNTS. Subscription shall be given to: • Textbooks are provided for a fixed period of re-registration, depending on the duration of the relevant subject; • Scientific and special literature should be submitted for a fixed period of re-registration in not less than 3 or 5 days; • Fiction shall be submitted for a fixed period of re-registration no more than for the period from 1 to 15 days;


The period of use of some of the publications may be shortened if the publication is not demanded from other readers, or that the edition is only one copy and is in great demand. Readers who use the literature over the deadline will receive a book as a penalty. The lost books should be replaced by books that have been lost by the reader or with books of similar content, or books that are necessary for the library. Students must pass the literature they have received until July 31, each year, and re-register.


Dissertations in the reading room from the book fund are issued only with the written permission of the rector of the university for scientific work. The literature can not be removed from the reading room. Unauthorized readers will be deprived of the right to use the library until the deadline specified by the library administration. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF OCTOBERES Readers:

• Free access to all types of library-information services provided by the library; • to consult and choose the source of the data source;
• use electronic catalog information and other information services in libraries with electronic equipment; • Temporary acquisition of literature and other information on library subscriptions; • Access to detailed information about the structure of the library's central fund through catalogs and card index systems. Readers' Responsibilities: In order to receive the literature, a reader should submit a ticket, fill in the application and sign for each book he has signed. At the end of each school year, the library must register or transmit all the literature received before the deadline. The student must register the ticket with the stamp in the previous academic year.link link link